Απαντήστε στις ερωτήσεις και πατήστε το κουμπί ΤΕΛΟΣ για να δείτε το αποτέλεσμα.

Results

#1. Σύμβαση είναι:

#2. Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση σύμβασης είναι:

#3. Η σύμβαση μεταφοράς επιβατών καταρτίζεται:

#4. Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το αντικείμενό της, διακρίνεται:

#5. Για την κατάρτιση σύμβασης οδικής μεταφοράς επιβατών απαιτείται η συμφωνία:

#6. Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται διακρίνεται σε:

#7. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης έργου (εργολαβία) που πρέπει να υπάρχουν και στη σύμβαση μεταφοράς;

#8. Ο μεταφορέας χαρακτηρίζεται:

#9. Σύμβαση μεταφοράς επιβατών στην οποία δεν αναφέρεται το κόμιστρο (εισιτήριο) είναι:

#10. Η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ ΚΤΕΛ και επιβάτη είναι:

#11. Απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης οδικής μεταφοράς επιβατών είναι:

#12. Ποιος είναι ο τύπος της σύμβασης μεταφοράς;

#13. Ποια μορφή είναι πιο κατάλληλη για σύμβαση μεταφοράς επιβατών που περιλαμβάνει ταξίδι, περιηγήσεις, διανυκτερεύσεις κλπ.;

#14. Η σύμβαση μεταφοράς είναι:

#15. Ποια μορφή είναι πιο κατάλληλη για σύμβαση μεταφοράς επιβατών που περιλαμβάνει ταξίδι, περιηγήσεις, διανυκτερεύσεις κλπ.;

#16. Στη σύμβαση οδικής μεταφοράς επιβατών ο μεταφορέας εκδίδει εισιτήριο ή διπλότυπη απόδειξη είσπραξης;

#17. Ποιος εκδίδει το εισιτήριο ή την απόδειξη καταβολής του κομίστρου;

#18. Ποιες υποχρεώσεις έχει ο επιβάτης προς το μεταφορέα;

#19. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο μεταφορέας κατά την επιβίβαση των επιβατών;

#20. Πότε είναι άκυρη η σύμβαση μεταφοράς;

#21. Πότε είναι άκυρη μια σύμβαση μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων γενικά;

#22. Η άτυπη σύμβαση μεταφοράς επιβατών (προφορική) αποδεικνύεται στο δικαστήριο:

#23. Μια ατομική μεταφορική επιχείρηση με ένα (1) ΛΔΧ ανήκει σε δύο άτομα εξ αδιαιρέτου. Πώς ονομάζεται;

#24. Ποιες ευθύνες προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς επιβατών για τον μεταφορέα;

#25. Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη σύμβαση μεταφορική επιβατών;

#26. Οι λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη είναι:

#27. Πότε απαλλάσσεται ο μεταφορέας από την ευθύνη βλάβης της υγείας των επιβατών;

#28. Η συμβατική ευθύνη του μεταφορέα παραγράφεται:

#29. Όταν η σύμβαση μεταφοράς είναι προφορική υπάρχει ευθύνη του μεταφορέα;

#30. Η αποζημίωση που θα κατάβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση καταστροφής (μερικής ή ολικής) των αποσκευών, καλύπτει:

#31. Η συνήθης αποζημίωση που καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση κακής εκτέλεσης της σύμβασης μεταφοράς, ορίζεται:

#32. Ο επιβάτης επικαλείται ζημιά στις αποσκευές από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη ζημιά στο δικαστήριο;

#33. Ο μεταφορέας έχει την ίδια ή μεγαλύτερη ευθύνη, με άλλους επαγγελματίες, κατά την εκτέλεση του έργου του;

#34. Ποιες είναι οι συνέπειες της ευθύνης του μεταφορέα αν οι αποσκευές απωλεσθούν ή καταστραφούν;

#35. Ποιες εταιρείες ονομάζονται προσωπικές;

#36. Ποιες εταιρείες ονομάζονται κεφαλαιουχικές;

#37. Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται:

#38. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ε.Ε. είναι ότι:

#39. Το ουσιαστικό γνώρισμα της αφανούς (συμμετοχικής ) εταιρίας είναι ότι:

#40. Η δημοσιότητα των Ο.Ε. και Ε.Ε. εξασφαλίζεται με:

#41. Ο θάνατος ενός από τους εταίρους της προσωπικής εμπορικής εταιρείας:

#42. Της λύσης της προσωπικής εμπορικής εταιρείας ακολουθεί:

#43. Για τη σύσταση μιας Ε.Π.Ε. απαιτείται:

#44. Μία Ε.Π.Ε. μπορεί να συσταθεί:

#45. Τα όργανα διοίκησης μιας Ε.Π.Ε. είναι τα εξής:

#46. Οι εταίροι των Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ευθύνονται:

#47. Η δημοσιότητα της Ε.Π.Ε. πραγματοποιείται με:

#48. Ο θάνατος ή η κήρυξη ενός από τους εταίρους κεφαλαιουχικής εταιρείας σε δικαστική συμπαράσταση ή σε κατάσταση πτώχευσης:

#49. Για την ίδρυση Α.Ε.:

#50. Ποιάς εταιρείας το κεφαλαίο είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια, τις μετοχές;

#51. Η δημοσιότητα της Α.Ε. πραγματοποιείται με:

#52. Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είναι:

#53. Όργανα διοίκησης της Α.Ε. είναι:

#54. Ο εταίρος μιάς Ε.Π.Ε. έχει δικαίωμα από το νόμο να εξέλθει από την εταιρεία:

#55. Οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:

#56. Η εποπτεία στις Α.Ε. ασκείται από:

#57. Οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης είναι οι εξής:

#58. Σύνδικος της πτώχευσης μπορεί να διοριστεί:

#59. Οι εργασίες της πτώχευσης περατώνονται με τους ακόλουθους τρόπους:

#60. Ο πτωχεύσας αποκαθίσταται:

#61. Η ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:

#62. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα διακρίνονται:

#63. Οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις διακρίνονται σε:

#64. Τα μέλη των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:

#65. Τι σκοπό έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις;

#66. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να είναι μέλος:

#67. Η απεργία είναι δικαίωμα των εργαζομένων, κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και ασκείται:

#68. Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε απεργία που κηρύχθηκε νομίμως από τη συνδικαλιστική του οργάνωση είναι:

#69. Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε νόμιμη απεργία που κηρύχθηκε από τη συνδικαλιστική του οργάνωση έχει ως συνέπειες:

#70. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Συμβούλιο Εργαζομένων είναι:

#71. Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία της επιχείρησης και του Συμβουλίου εργαζομένων σε θέματα της αρμοδιότητάς του, αρμόδιο όργανο για μεσολαβητική προσπάθεια είναι:

#72. Τα ειδικά θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι:

#73. Ποιος είναι αρμόδιος, σε μια μεταφορική επιχείρηση, για την πρόληψη των κινδύνων στις μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων;

#74. Ασφαλιστικός Φορέας είναι:

#75. Η κοινωνική ασφάλιση είναι:

#76. Ποιες συνέπειες έχει η μη καταβολή, από τον εργοδότη, των ασφαλιστικών εισφορών;

#77. Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει υποχρέωση για τον εργοδότη:

#78. Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας γίνεται:

#79. Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει δικαίωμα του εργαζομένου:

#80. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης γήρατος είναι:

#81. Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται:

#82. Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για τους ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ.είναι:

#83. Για τη σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος απαιτείται:

#84. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή εργαζόμενου στον ασφαλιστικό του φορέα;

#85. Βασικά στοιχεία της σύμβασης εργασίας είναι:

#86. Από τη σύμβαση εργασίας προκύπτει:

#87. Η σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας καταρτίζεται:

#88. Από άποψη χρονικής διάρκειας η σύμβαση εργασίας διακρίνεται:

#89. Τα μέρη που συμβάλλονται στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι:

#90. Υποχρεώσεις εργοδότη που προκύπτουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας:

#91. Λόγοι λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι:

#92. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού είναι έγκυρη:

#93. Ο μεταφορέας ή η μεταφορική επιχείρηση έχει υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης οδηγού:

#94. Οι αποδοχές των οδηγών φορτηγών – λεωφορείων πάσης φύσεως καθορίζονται:

#95. Ο βασικός μισθός των οδηγών φορτηγών – λεωφορείων πάσης φύσεως προσαυξάνεται με:

#96. Το νόμιμο ωράριο εργασίας καθορίζεται:

#97. Το Συμβατικό ωράριο εργασίας καθορίζεται:

#98. Οι συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων είναι:

#99. Υπέρβαση του νομίμου ωραρίου θεωρείται:

Δ. Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

#100. Πότε αποδίδεται ο ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας;

#101. Πότε αποδίδεται ο ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α & Β΄κατηγορίας του ΚΒΣ;

#102. Υποχρεούται ο επιτηδευματίας να δηλώνει την έναρξη ή την λήξη των εργασιών της επιχείρησής του;

#103. Ο εισπρατόμενος ΦΠΑ αποδίδεται εις ακέραιον;

#104. Τι πρόστιμο επιβάλεται σε όσους δεν υποβάλλουν προσωρινή δήλωση ΦΠΑ;

#105. Τι πρόστιμο επιβάλεται σε όσους υποβάλλουν ανακριβή προσωρινή δήλωση ΦΠΑ;

#106. Τι πρόστιμο επιβάλεται σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμη προσωρινή δήλωση ΦΠΑ;

#107. Τι είναι ανταποδοτικό τέλος;

#108. Τα διόδια για χρήση οδών είναι φόρος ή ανταποδοτικό τέλος;

#109. Τι είδους φόρος είναι ο φόρος εισοδήματος και τι είδους ο ΦΠΑ;

#110. Πως προσδιορίζεται ο φόρος εισοδήματος φυσικού προσώπου;

#111. Πως επιβάλεται ο φορολογικός συντελεστής για τον καταλογισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων;

#112. Τι σχέση έχει ο εργοδότης με την φορολογία των μισθωτών;

#113. Πότε αποδίδεται στο Δημόσιο ο παρακρατηθείς από τους μισθωτούς φόρος;

#114. Πως φορολογείται ο μεμονωμένος μεταφορέας;

#115. Πως φορολογούνται οι μεταφορικές επιχειρήσεις;

#116. Επιστρέφονται τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ή διακοπής κυκλοφορίας;

#117. Αν κυκλοφορήσει όχημα κατά τον τελευταίο μήνα του έτους, τι ποσό τελών κυκλοφορίας καταβάλεται;

#118. Ποια οχήματα επιβαρύνονται με χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας τα Ι.Χ. ή τα Δ.Χ.;

#119. Κατά την μεταβίβαση οχήματος ΔΧ τι φόρος ή τέλος καταβάλλεται;

#120. Πως υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. και τι περίοδο αφορούν;

#121. Σε περίπτωση αντικατάστασης λεωφορείου ΔΧ καταβάλονται τέλη κυκλοφορίας για το νέο όχημα;

#122. Οι εταιρίες καταβάλουν φόρο υπεραξίας όταν πωλούν αποχαρακτηρισμένα οχήματα;

#123. Η υπηρεσία οδικής επιβατικής μεταφοράς επιβαρύνεται με ΦΠΑ και αν ναι με ποιο ποσοστό;

#124. Υπάρχει περίπτωση να μη καταβληθεί ΦΠΑ ενώ υποβάλεται περιοδική δήλωση;

#125. Τι είναι φόρος;

#126. Η παροχή φόρου είναι υποχρεωτική ή προαιρετική;

Ε. Εμπορική Και Χρηματοοικονομική Διαχείριση Της Επιχείρησης

#127. Τι είναι η επιταγή;

#128. Είναι η επιταγή μεταβιβάσιμη;

#129. Ποιος δικαιούται να εισπράξει μια επιταγή;

#130. Τι ποινές προβλέπονται στον εκδότη επιταγής χωρίς αντίκρυσμα;

#131. Μέχρι πότε μπορεί να εμφανιστεί επιταγή για πληρωμή ώστε ο κάτοχός της να διασφαλίσει την δυνατότητα σφράγισης αν αυτή είναι ακάλυπτη;

#132. Είναι μια δίγραμμη επιταγή μεταβιβάσιμη;

#133. Αν ο κάτοχος επιταγής δεν προβεί σε σφράγιση ακάλυπτης επιταγής τι δικαιώματα χάνει;

#134. Ποιος χορηγεί στελέχη επιταγών στους εμπόρους;

#135. Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης επιταγής πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στο σώμα της;

#136. Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει κάτοχος μεταχρονολογημένων επιταγών μέσω πιστωτικών φορέων;

#137. Η χρηματοδότηση από Τράπεζα με μεταβίβαση σ’ αυτήν μεταχρονολογημένων επιταγών τι επιβαρύνσεις έχει;

#138. Ποια τα κυριότερα αξιόγραφα;

#139. Τι είναι η συναλλαγματική;

#140. Τι σημαίνει προεξόφληση συναλλαγματικής;

#141. Τι κόστος έχει η προεξόφληση συναλλαγματικής από Τράπεζα;

#142. Τι σημαίνει η αναγραφή στην επιταγή πληρώσατε σε διαταγή εμού του ιδίου;

#143. Επιτρέπεται η έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών;

#144. Μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;

#145. Τι αντάλλαγμα λαμβάνει αυτός που παρέχει πίστωση;

#146. Πως έχουν ενημέρωση οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών;

#147. Σε τι συνισταται η πίστωση;

#148. Ποιοι παρέχουν πίστωση και έναντι ποιου ανταλλάγματος;

#149. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πίστωση στο εμπόριο;

#150. Τι μορφές πίστωσης παρέχουν οι Τράπεζες στις επιχειρήσεις;

#151. Πως κατοχυρώνουν οι Τράπεζες την αποπληρωμή των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;

#152. Τι διασφαλίζουν οι Τράπεζες με τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;

#153. Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing);

#154. Για πόσο χρόνο συνομολογείται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

#155. Πότε καταβάλεται το μίσθωμα σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

#156. Ποιος εμφανίζεται ως κύριος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος αν αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

#157. Ποιού προσώπου τα στοιχεία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης;

#158. Τι πρόσθετη παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης;

#159. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα που προβλέπονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης;

#160. Πως απεικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης λογιστικά;

#161. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες μιας μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

#162. Ποιες χαρακτηρίζονται πάγιες δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

#163. Ποιες χαρακτηρίζονται μεταβλητές δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

#164. Ποιες δαπάνες παραμένουν σταθερές για δεδομένο χρόνο και δεν επηρεάζονται από την χιλομετρική διάνυση;

#165. Ποια σχέση συνδέει τις πάγιες δαπάνες με την χιλιομετρική διάνυση;

#166. Ποιος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ;

#167. Ποιες οι κατηγορίες βιβλίων που προβλέπει ο ΚΒΣ;

#168. Πότε ενημερώνονται τα φορολογικά βιβλία β΄κατηγορίας;

#169. Πού θεωρεί τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο μεταφορέας;

#170. Τι φορολογικό στοιχείο εκδίδουν οι εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων;

#171. Πότε εκδίδεται το δελτίο κίνησης στα τουριστικά λεωφορεία;

#172. Αποτελεί το δελτίο κίνησης συνοδευτικό μεταφοράς;

#173. Σε ποιόν παραδίδεται το πρώτο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;

#174. Σε ποιόν παραδίδεται το δεύτερο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;

#175. Όταν μεταφέρονται με τουριστικά λεωφορεία μαθητές σχολείων ή προσωπικό επιχειρήσεων απαιτείται η έκδοση δελτίου κίνησης;

#176. Σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών για θαλάσσια μπάνια ή διαδρομές τύπου συγκοινωνίας με τουριστικά λεωφορεία τι στοιχείο εκδίδεται;

#177. Τι παραστατικό εκδίδει ο οδικός μεταφορέας επιβατών για υπηρεσία μεταφοράς επιβατών ομάδας επιβατών και σε ποιόν το παραδίδει;

#178. Σε τι παραστατικό αντιστοιχούν τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών όταν τα λεωφορεία εκτελούν συγκοινωνία;

#179. Τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών με λεωφορεία είναι θεωρημένα ή αθεώρητα;

#180. Από τι είδους έντυπα εκδίδονται τα εισιτήρια υπεραστικών λεωφορείων;

#181. Είναι δυνατόν να διατίθενται εισιτήρια μεταφορικών μέσων από τρίτους (πράκτορες);

#182. Πώς γίνεται η καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία;

#183. Πως διακρίνεται η περιουσία της επιχείρησης;

#184. Τι είναι ενεργητική περιουσία;

#185. Τι είναι παθητική περιουσία;

#186. Τι είναι απόσβεση;

#187. Ποιες δαπάνες συναρτώνται με την χιλιομετρική διάνυση;

#188. Με ποια κριτήρια κατατάσονται οι επιτηδευματίες σε κατηγορία τήρησης βιβλίων;

ΣΤ. Πρόσβαση Στην Αγορά

#189. Οι σχολικές μεταφορές διενεργούνται από …

#190. Η χρήση ζωνών ασφαλείας στα λεωφορεία που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές είναι υποχρεωτική …

#191. Τα λεωφορεία Δ.Χ. που πραγματοποιούν σχολικές …

#192. Οι μεταφορές λουομένων διενεργούνται από …

#193. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) εξυπηρετούν …

#194. Ποιοι έχουν το δικαίωμα πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών ;

#195. Ενδιάμενες στάσεις, πέραν της αφετηρίας και του τέρματος τακτικής γραμμής που εξυπηρετείται από ΚΤΕΛ, σε ποια δρομολόγια επιτρέπονται ;

#196. Εγκρίσεις θέσεως σε κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων χορηγούνται …

#197. Τι ισχύει για την απόσυρση των τουριστικών λεωφορείων ;

#198. Τι ισχύει για την απόσυρση των υπεραστικών λεωφορείων Δ.Χ. ;

#199. Τα υπεραστικά λεωφορεία μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους …

#200. Τι σχύει για τα υπεραστικά λεωφορεία Δ.Χ. μήκους μεγαλύτερου των 12 μέτρων ;

#201. Σε μία ΚΤΕΛ Α.Ε. άδεια οδικού μεταφορέα θα πρέπει να διαθέτει …

#202. Στην περίπτωση ανηλίκου κληρονόμου λεωφορείου δημόσιας χρήσης, προκειμένου να διατηρήσει ο ανήλικος την κατοχή του λεωφορείου, θα πρέπει …

#203. Μία τουριστική επιχείρηση οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) είναι δυνατόν να διοργανώσει εκδρομή ;

#204. Ποιος ασκεί εποπτεία στη λειτουργία των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. ;

#205. Πως καθορίζεται το κόμιστρο των μεταφορών που διενεργούν τα ΚΤΕΛ και οι ΚΤΕΛ Α.Ε. ;

#206. Τα τουριστικά λεωφορεία ασφαλίζονται …

#207. Σε ποιους φορείς ανήκει το έργο της εκτέλεσης συγκοινωνίας με κόμιστρο ;

#208. Τι κυρώσεις αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς σε περίπτωση υποκλοπής έργου που εξυπηρετείται κατ’ αποκλειστικότητα από τα τουριστικά λεωφορεία ;

#209. Πως καθορίζεται το κόμιστρο των άγονων γραμμών νήσων που δεν εξυπηρετούνται από ΚΤΕΛ ;

#210. Τα τουριστικά λεωφορεία μετά την απόσυρση τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας …

#211. Για ποιο χρονικό διάστημα έχει ισχύ η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου (προκειμένου για την ταξινόμηση του τουριστικού λεωφορείου) ;

#212. Επιτρέπεται η μίσθωση λεωφορείων Δ.Χ. από τουριστικά γραφεία ;

#213. Πως καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών δρομολογίων του ΚΤΕΛ και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο ;

#214. Σε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης τουριστικού λεωφορείου ως εμπορεύματος, ο κάτοχος στο όνομα του οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου …

#215. Κατά την εξυπηρέτηση μεταφοράς με τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης …

#216. Ποιοι δικαιούνται δωρεάν μετακίνησης με λεωφορεία ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. ;

#217. Οι ΚΤΕΛ Α.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης εξυπηρετούν …

#218. Επιτρέπεται η αύξηση της δύναμης λεωφορείων μίας ΚΤΕΛ Α.Ε. ;

#219. Η πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών πραγματοποιείται :

#220. Σε μια μεταφορική ανώνυμη εταιρεία (γραφείο γενικού ή εσωτερικού τουρισμού), η προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να πληρούται :

#221. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί το πρόσωπο που έχει ορισθεί να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης οδικών επιβατικών μεταφορών :

#222. Για πόσο χρόνο είναι δυνατό να ασκηθεί η δραστηριότητα οδικής μεταφοράς επιβατών σε περίπτωση που το πρόσωπο που διαθέτει το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας καταστεί δικαιοπρακτικά ανίκανο:

#223. Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι καταδικασθείς τελεσίδικα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών πληροί την προϋπόθεση της αξιοπιστίας ;

#224. Για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών σε ατομική μεταφορική επιχείρηση στην οποία ο ιδιοκτήτης δεν πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας:

#225. Για ποια λεωφορεία δεν απαιτείται η έκδοση από τον ιδιοκτήτη άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα ;

#226. Ποιες επιχειρήσεις απαλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας ;

#227. Επιλέξτε, μεταξύ των αναφερομένων, την περίπτωση κατά την οποία αίρεται η προϋπόθεση της αξιοπιστίας προσώπου για τη χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών :

#228. Η διάρκεια ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών είναι:

#229. Η οικονομική επιφάνεια που απαιτείται ως εγγύηση για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών …

#230. Σε λειτουργούσα μεταφορική επιχείρηση (γραφείο γενικού τουρισμού), αν διαπιστωθεί ότι έπαυσε να πληρούται η προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

#231. Ο κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας μπορεί να διευθύνει μόνιμα και πραγματικά :

#232. Το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας που έχει χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο αναγνωρίζεται ως επαρκής απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας :

#233. Στις περιπτώσεις προσωρινής λειτουργίας μεταφορικών επιχειρήσεων (τουριστικών γραφείων) χωρίς άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, όταν παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία χωρίς να καλυφθούν οι προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001, τι από τα παρακάτω συμβαίνει :

#234. Η μεταφορά εργαζομένων σε βιομηχανία και αντιστρόφως είναι δυνατόν να εξυπηρετείται …

#235. Υπεραστικά λεωφορεία ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ Α.Ε. επιτρέπεται να μεταφέρουν όρθιους επιβάτες

#236. Στην περίπτωση μη παραλαβής από λεωφορείο ΚΤΕΛ, επιβάτη από προκαθορισμένη στάση τακτικής γραμμής …

#237. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης θέσης από επιβάτη τακτικής υπεραστικής γραμμής δέκα (10) ώρες πριν από τη προγραμματισμένη αναχώρηση, ο συγκοινωνιακός φορέας …

#238. Η μεταφορά μικρών κατοικιδίων ζώων με λεωφορεία επιτρέπεται;

#239. Η αναγραφή διαφημίσεων πολιτικού περιεχομένου σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε. επιτρέπεται;

#240. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου από το κύκλωμα εργασίας μετά από ποιο χρονικό διάστημα ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας με απόφαση του οικείου Νομάρχη ;

#241. Σε περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου από το κύκλωμα εργασίας λόγω βλαβών μετά από ποιο χρονικό διάστημα ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας με απόφαση του οικείου Νομάρχη ;

#242. Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου Δ.Χ. λόγω πυρκαγιάς (ανωτέρα βία), προκειμένου να μην ανακληθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντικατάσταση του εντός …

#243. Με τη χρήση ημιαστικού λεωφορείου ΚΤΕΛ είναι δυνατό να εξυπηρετούνται …

#244. Μέχρι ποιας ηλικίας παιδιά απαγορεύεται να μεταφέρονται με λεωφορεία ΚΤΕΛ άνευ συνοδού ;

#245. Η μεταφορά στρατιωτών από και προς τα στρατόπεδα διενεργείται …

#246. Η μεταφορά επιβατών με τουριστικά λεωφορεία εντός της χώρας πραγματοποιείται …

#247. Είναι δυνατόν, βάσει του ν. 2446/96, να αναστέλλεται η χορήγηση νέων εγκρίσεων θέσης σε κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων ;

#248. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει τα τουριστικά λεωφορεία να είναι εφοδιασμένα με ονομαστικό κατάλογο επιβατών ;

#249. Είναι δυνατή η μεταβίβαση λεωφορείων ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. ;

#250. Στην περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής τουριστικού γραφείου, οι άδειες κυκλοφορίας των λεωφορείων …

#251. Η ανάθεση των σχολικών μεταφορών, όταν πρόκειται για σχολείο της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται …

#252. Στην περίπτωση που κληρονόμος τουριστικού λεωφορείου από αμέλεια δεν αποκτήσει το ειδικό σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ, μετά από ποιο χρονικό διάστημα ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ;

#253. Για ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τηρούνται στην έδρα της μεταφορικής επιχείρησης τα φύλλα ταχογράφου των απασχολούμενων οδηγών ;

#254. Σε πόσες ώρες ορίζεται η τυπική εβδομαδιαία εργασία (χωρίς παρατάσεις) του προσωπικού κίνησης των Αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής ;

#255. Ο μέγιστος αριθμός ωρών, ετησίως, υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των Αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής ;

#256. Εφόσον τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ., ιδιοκτησίας Ε.Π.Ε., εξυπηρετεί έργο που ανήκει αποκλειστικά στα ΚΤΕΛ, τούτου αποδεικνυόμενου από τη διαφοροποίηση της σύνθεσης της ομάδας επιβατών, τότε οι κυρώσεις περιλαμβάνουν…

#257. Η τοποθέτηση διαφήμισης επί της εξωτερικής επιφάνειας τουριστικού λεωφορείου …

#258. Ποια είναι η μέγιστη ηλικία των λεωφορείων που πρόκειται να ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως υπεραστικά Δ.Χ. ;

#259. Τα δημοτικά λεωφορεία έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν, πέραν του προσωπικού του δήμου και …

#260. Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή Τ.Ε.Ο.Μ., οι άδειες κυκλοφορίας των λεωφορείων ιδιοκτησίας τους …

#261. Είναι δυνατόν δημόσιος υπάλληλος να κατέχει λεωφορείο Δ.Χ. ;

#262. Η ελάχιστη ηλικία οδηγού λεωφορείου διανομαρχιακής απασχολούμενου με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. είναι …

#263. Στην περίπτωση που ένα υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. αρνηθεί τη συνεκμετάλλευση νέας διανομαρχιακής γραμμής, ενώ το ένα πέρας της γραμμής ευρίσκεται εντός του νομού έδρας του και το άλλο εντός της ίδιας Περιφέρειας, τότε …

#264. Αν υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη εποχική επιβατική κίνηση (κατά τη διάρκεια του χειμώνα) τότε το υπεραστικό ΚΤΕΛ …

#265. Οι φοιτητές κατά τη διακίνηση τους με λεωφορεία ΚΤΕΛ Α.Ε. μεταξύ του τόπου κατοικίας τους και την έδρα του ιδρύματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. όπου φοιτούν …

#266. Στην περίπτωση κληρονόμου λεωφορείου Δ.Χ., ποιο είναι το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την αποποίηση κληρονομιάς όταν ο κληρονόμος ζει στην Ελλάδα;

#267. Οι οδικοί μεταφορείς επιβατών, ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ., σε ποιον ασφαλιστικό φορέα γενικά ασφαλίζονται ;

#268. Λεωφορείο Ι.Χ. ιδιοκτησίας ενός δήμου που είχε αρχικά ταξινομηθεί ως τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. έχει όριο ηλικίας για την απόσυρση του ;

#269. Στην περίπτωση κληρονόμου λεωφορείου Δ.Χ., ποιο είναι το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την αποποίηση κληρονομιάς όταν ο κληρονόμος ζει στο εξωτερικό;

Ζ. Τεχνικά Πρότυπα Και Εκμετάλλευση

#270. Σύμφωνα με τη νομοθεσία απόβαρο ή μάζα οχήματος σε κυκλοφορία (ΜΟΚ) είναι :

#271. Σύμφωνα με τη νομοθεσία Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ή Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία (ΜΑΜΦΟ) είναι:

#272. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η ωφέλιμη μάζα είναι :

#273. Το μέγιστο μήκος ενός αυτοτελούς λεωφορείου με πάνω από δύο άξονες είναι:

#274. Εάν σε λεωφορείο προσαρτάται προσθαφαιρούµενο τµήµα, όπως κουτιά για σκι, το µέγιστο µήκος του οχήµατος, περιλαµβανοµένου του πρόσθετου τµήµατος τότε :

#275. Για την απόκτηση οχήματος που διανύει μεγάλες αποστάσεις ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί είναι :

#276. Για την απόκτηση οχήματος που κάνει διανομές εντός πόλεως ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί είναι :