Απαντήστε στις ερωτήσεις και πατήστε το κουμπί ΤΕΛΟΣ για να δείτε το αποτέλεσμα.

Results

#1. Σύμβαση είναι:

#2. Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση σύμβασης είναι:

#3. Η σύμβαση μεταφοράς επιβατών καταρτίζεται:

#4. Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το αντικείμενό της, διακρίνεται:

#5. Για την κατάρτιση σύμβασης οδικής μεταφοράς επιβατών απαιτείται η συμφωνία:

#6. Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται διακρίνεται σε:

#7. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης έργου (εργολαβία) που πρέπει να υπάρχουν και στη σύμβαση μεταφοράς;

#8. Ο μεταφορέας χαρακτηρίζεται:

#9. Σύμβαση μεταφοράς επιβατών στην οποία δεν αναφέρεται το κόμιστρο (εισιτήριο) είναι:

#10. Η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ ΚΤΕΛ και επιβάτη είναι:

#11. Απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης οδικής μεταφοράς επιβατών είναι:

#12. Ποιος είναι ο τύπος της σύμβασης μεταφοράς;

#13. Ποια μορφή είναι πιο κατάλληλη για σύμβαση μεταφοράς επιβατών που περιλαμβάνει ταξίδι, περιηγήσεις, διανυκτερεύσεις κλπ.;

#14. Η σύμβαση μεταφοράς είναι:

#15. Ποια μορφή είναι πιο κατάλληλη για σύμβαση μεταφοράς επιβατών που περιλαμβάνει ταξίδι, περιηγήσεις, διανυκτερεύσεις κλπ.;

#16. Στη σύμβαση οδικής μεταφοράς επιβατών ο μεταφορέας εκδίδει εισιτήριο ή διπλότυπη απόδειξη είσπραξης;

#17. Ποιος εκδίδει το εισιτήριο ή την απόδειξη καταβολής του κομίστρου;

#18. Ποιες υποχρεώσεις έχει ο επιβάτης προς το μεταφορέα;

#19. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο μεταφορέας κατά την επιβίβαση των επιβατών;

#20. Πότε είναι άκυρη η σύμβαση μεταφοράς;

#21. Πότε είναι άκυρη μια σύμβαση μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων γενικά;

#22. Η άτυπη σύμβαση μεταφοράς επιβατών (προφορική) αποδεικνύεται στο δικαστήριο:

#23. Μια ατομική μεταφορική επιχείρηση με ένα (1) ΛΔΧ ανήκει σε δύο άτομα εξ αδιαιρέτου. Πώς ονομάζεται;

#24. Ποιες ευθύνες προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς επιβατών για τον μεταφορέα;

#25. Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη σύμβαση μεταφορική επιβατών;

#26. Οι λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη είναι:

#27. Πότε απαλλάσσεται ο μεταφορέας από την ευθύνη βλάβης της υγείας των επιβατών;

#28. Η συμβατική ευθύνη του μεταφορέα παραγράφεται:

#29. Όταν η σύμβαση μεταφοράς είναι προφορική υπάρχει ευθύνη του μεταφορέα;

#30. Η αποζημίωση που θα κατάβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση καταστροφής (μερικής ή ολικής) των αποσκευών, καλύπτει:

#31. Η συνήθης αποζημίωση που καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση κακής εκτέλεσης της σύμβασης μεταφοράς, ορίζεται:

#32. Ο επιβάτης επικαλείται ζημιά στις αποσκευές από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη ζημιά στο δικαστήριο;

#33. Ο μεταφορέας έχει την ίδια ή μεγαλύτερη ευθύνη, με άλλους επαγγελματίες, κατά την εκτέλεση του έργου του;

#34. Ποιες είναι οι συνέπειες της ευθύνης του μεταφορέα αν οι αποσκευές απωλεσθούν ή καταστραφούν;

#35. Ποιες εταιρείες ονομάζονται προσωπικές;

#36. Ποιες εταιρείες ονομάζονται κεφαλαιουχικές;

#37. Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται:

#38. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ε.Ε. είναι ότι:

#39. Το ουσιαστικό γνώρισμα της αφανούς (συμμετοχικής ) εταιρίας είναι ότι:

#40. Η δημοσιότητα των Ο.Ε. και Ε.Ε. εξασφαλίζεται με:

#41. Ο θάνατος ενός από τους εταίρους της προσωπικής εμπορικής εταιρείας:

#42. Της λύσης της προσωπικής εμπορικής εταιρείας ακολουθεί:

#43. Για τη σύσταση μιας Ε.Π.Ε. απαιτείται:

#44. Μία Ε.Π.Ε. μπορεί να συσταθεί:

#45. Τα όργανα διοίκησης μιας Ε.Π.Ε. είναι τα εξής:

#46. Οι εταίροι των Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ευθύνονται:

#47. Η δημοσιότητα της Ε.Π.Ε. πραγματοποιείται με:

#48. Ο θάνατος ή η κήρυξη ενός από τους εταίρους κεφαλαιουχικής εταιρείας σε δικαστική συμπαράσταση ή σε κατάσταση πτώχευσης:

#49. Για την ίδρυση Α.Ε.:

#50. Ποιάς εταιρείας το κεφαλαίο είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια, τις μετοχές;

#51. Η δημοσιότητα της Α.Ε. πραγματοποιείται με:

#52. Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είναι:

#53. Όργανα διοίκησης της Α.Ε. είναι:

#54. Ο εταίρος μιάς Ε.Π.Ε. έχει δικαίωμα από το νόμο να εξέλθει από την εταιρεία:

#55. Οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:

#56. Η εποπτεία στις Α.Ε. ασκείται από:

#57. Οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης είναι οι εξής:

#58. Σύνδικος της πτώχευσης μπορεί να διοριστεί:

#59. Οι εργασίες της πτώχευσης περατώνονται με τους ακόλουθους τρόπους:

#60. Ο πτωχεύσας αποκαθίσταται:

#61. Η ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:

#62. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα διακρίνονται:

#63. Οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις διακρίνονται σε:

#64. Τα μέλη των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:

#65. Τι σκοπό έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις;

#66. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να είναι μέλος:

#67. Η απεργία είναι δικαίωμα των εργαζομένων, κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και ασκείται:

#68. Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε απεργία που κηρύχθηκε νομίμως από τη συνδικαλιστική του οργάνωση είναι:

#69. Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε νόμιμη απεργία που κηρύχθηκε από τη συνδικαλιστική του οργάνωση έχει ως συνέπειες:

#70. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Συμβούλιο Εργαζομένων είναι:

#71. Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία της επιχείρησης και του Συμβουλίου εργαζομένων σε θέματα της αρμοδιότητάς του, αρμόδιο όργανο για μεσολαβητική προσπάθεια είναι:

#72. Τα ειδικά θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι:

#73. Ποιος είναι αρμόδιος, σε μια μεταφορική επιχείρηση, για την πρόληψη των κινδύνων στις μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων;

#74. Ασφαλιστικός Φορέας είναι:

#75. Η κοινωνική ασφάλιση είναι:

#76. Ποιες συνέπειες έχει η μη καταβολή, από τον εργοδότη, των ασφαλιστικών εισφορών;

#77. Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει υποχρέωση για τον εργοδότη:

#78. Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας γίνεται:

#79. Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει δικαίωμα του εργαζομένου:

#80. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης γήρατος είναι:

#81. Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται:

#82. Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για τους ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ.είναι:

#83. Για τη σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος απαιτείται:

#84. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή εργαζόμενου στον ασφαλιστικό του φορέα;

#85. Βασικά στοιχεία της σύμβασης εργασίας είναι:

#86. Από τη σύμβαση εργασίας προκύπτει:

#87. Η σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας καταρτίζεται:

#88. Από άποψη χρονικής διάρκειας η σύμβαση εργασίας διακρίνεται:

#89. Τα μέρη που συμβάλλονται στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι:

#90. Υποχρεώσεις εργοδότη που προκύπτουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας:

#91. Λόγοι λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι:

#92. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού είναι έγκυρη:

#93. Ο μεταφορέας ή η μεταφορική επιχείρηση έχει υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης οδηγού:

#94. Οι αποδοχές των οδηγών φορτηγών – λεωφορείων πάσης φύσεως καθορίζονται:

#95. Ο βασικός μισθός των οδηγών φορτηγών – λεωφορείων πάσης φύσεως προσαυξάνεται με:

#96. Το νόμιμο ωράριο εργασίας καθορίζεται:

#97. Το Συμβατικό ωράριο εργασίας καθορίζεται:

#98. Οι συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων είναι:

#99. Υπέρβαση του νομίμου ωραρίου θεωρείται:

Δ. Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

#100. Πότε αποδίδεται ο ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας;

#101. Πότε αποδίδεται ο ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α & Β΄κατηγορίας του ΚΒΣ;

#102. Υποχρεούται ο επιτηδευματίας να δηλώνει την έναρξη ή την λήξη των εργασιών της επιχείρησής του;

#103. Ο εισπρατόμενος ΦΠΑ αποδίδεται εις ακέραιον;

#104. Τι πρόστιμο επιβάλεται σε όσους δεν υποβάλλουν προσωρινή δήλωση ΦΠΑ;

#105. Τι πρόστιμο επιβάλεται σε όσους υποβάλλουν ανακριβή προσωρινή δήλωση ΦΠΑ;

#106. Τι πρόστιμο επιβάλεται σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμη προσωρινή δήλωση ΦΠΑ;

#107. Τι είναι ανταποδοτικό τέλος;

#108. Τα διόδια για χρήση οδών είναι φόρος ή ανταποδοτικό τέλος;

#109. Τι είδους φόρος είναι ο φόρος εισοδήματος και τι είδους ο ΦΠΑ;

#110. Πως προσδιορίζεται ο φόρος εισοδήματος φυσικού προσώπου;

#111. Πως επιβάλεται ο φορολογικός συντελεστής για τον καταλογισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων;

#112. Τι σχέση έχει ο εργοδότης με την φορολογία των μισθωτών;

#113. Πότε αποδίδεται στο Δημόσιο ο παρακρατηθείς από τους μισθωτούς φόρος;

#114. Πως φορολογείται ο μεμονωμένος μεταφορέας;

#115. Πως φορολογούνται οι μεταφορικές επιχειρήσεις;

#116. Επιστρέφονται τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ή διακοπής κυκλοφορίας;

#117. Αν κυκλοφορήσει όχημα κατά τον τελευταίο μήνα του έτους, τι ποσό τελών κυκλοφορίας καταβάλεται;

#118. Ποια οχήματα επιβαρύνονται με χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας τα Ι.Χ. ή τα Δ.Χ.;

#119. Κατά την μεταβίβαση οχήματος ΔΧ τι φόρος ή τέλος καταβάλλεται;

#120. Πως υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. και τι περίοδο αφορούν;

#121. Σε περίπτωση αντικατάστασης λεωφορείου ΔΧ καταβάλονται τέλη κυκλοφορίας για το νέο όχημα;

#122. Οι εταιρίες καταβάλουν φόρο υπεραξίας όταν πωλούν αποχαρακτηρισμένα οχήματα;

#123. Η υπηρεσία οδικής επιβατικής μεταφοράς επιβαρύνεται με ΦΠΑ και αν ναι με ποιο ποσοστό;

#124. Υπάρχει περίπτωση να μη καταβληθεί ΦΠΑ ενώ υποβάλεται περιοδική δήλωση;

#125. Τι είναι φόρος;

#126. Η παροχή φόρου είναι υποχρεωτική ή προαιρετική;

Ε. Εμπορική Και Χρηματοοικονομική Διαχείριση Της Επιχείρησης

#127. Τι είναι η επιταγή;

#128. Είναι η επιταγή μεταβιβάσιμη;

#129. Ποιος δικαιούται να εισπράξει μια επιταγή;

#130. Τι ποινές προβλέπονται στον εκδότη επιταγής χωρίς αντίκρυσμα;

#131. Μέχρι πότε μπορεί να εμφανιστεί επιταγή για πληρωμή ώστε ο κάτοχός της να διασφαλίσει την δυνατότητα σφράγισης αν αυτή είναι ακάλυπτη;

#132. Είναι μια δίγραμμη επιταγή μεταβιβάσιμη;

#133. Αν ο κάτοχος επιταγής δεν προβεί σε σφράγιση ακάλυπτης επιταγής τι δικαιώματα χάνει;

#134. Ποιος χορηγεί στελέχη επιταγών στους εμπόρους;

#135. Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης επιταγής πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στο σώμα της;

#136. Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει κάτοχος μεταχρονολογημένων επιταγών μέσω πιστωτικών φορέων;

#137. Η χρηματοδότηση από Τράπεζα με μεταβίβαση σ’ αυτήν μεταχρονολογημένων επιταγών τι επιβαρύνσεις έχει;

#138. Ποια τα κυριότερα αξιόγραφα;

#139. Τι είναι η συναλλαγματική;

#140. Τι σημαίνει προεξόφληση συναλλαγματικής;

#141. Τι κόστος έχει η προεξόφληση συναλλαγματικής από Τράπεζα;

#142. Τι σημαίνει η αναγραφή στην επιταγή πληρώσατε σε διαταγή εμού του ιδίου;

#143. Επιτρέπεται η έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών;

#144. Μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;

#145. Τι αντάλλαγμα λαμβάνει αυτός που παρέχει πίστωση;

#146. Πως έχουν ενημέρωση οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών;

#147. Σε τι συνισταται η πίστωση;

#148. Ποιοι παρέχουν πίστωση και έναντι ποιου ανταλλάγματος;

#149. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πίστωση στο εμπόριο;

#150. Τι μορφές πίστωσης παρέχουν οι Τράπεζες στις επιχειρήσεις;

#151. Πως κατοχυρώνουν οι Τράπεζες την αποπληρωμή των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;

#152. Τι διασφαλίζουν οι Τράπεζες με τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;

#153. Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing);

#154. Για πόσο χρόνο συνομολογείται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

#155. Πότε καταβάλεται το μίσθωμα σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

#156. Ποιος εμφανίζεται ως κύριος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος αν αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

#157. Ποιού προσώπου τα στοιχεία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης;

#158. Τι πρόσθετη παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης;

#159. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα που προβλέπονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης;

#160. Πως απεικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης λογιστικά;

#161. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες μιας μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

#162. Ποιες χαρακτηρίζονται πάγιες δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

#163. Ποιες χαρακτηρίζονται μεταβλητές δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

#164. Ποιες δαπάνες παραμένουν σταθερές για δεδομένο χρόνο και δεν επηρεάζονται από την χιλομετρική διάνυση;

#165. Ποια σχέση συνδέει τις πάγιες δαπάνες με την χιλιομετρική διάνυση;

#166. Ποιος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ;

#167. Ποιες οι κατηγορίες βιβλίων που προβλέπει ο ΚΒΣ;

#168. Πότε ενημερώνονται τα φορολογικά βιβλία β΄κατηγορίας;

#169. Πού θεωρεί τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο μεταφορέας;

#170. Τι φορολογικό στοιχείο εκδίδουν οι εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων;

#171. Πότε εκδίδεται το δελτίο κίνησης στα τουριστικά λεωφορεία;

#172. Αποτελεί το δελτίο κίνησης συνοδευτικό μεταφοράς;

#173. Σε ποιόν παραδίδεται το πρώτο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;

#174. Σε ποιόν παραδίδεται το δεύτερο αντίτυπο του δελτίου κίνησης τουριστικού λεωφορείου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς;

#175. Όταν μεταφέρονται με τουριστικά λεωφορεία μαθητές σχολείων ή προσωπικό επιχειρήσεων απαιτείται η έκδοση δελτίου κίνησης;

#176. Σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών για θαλάσσια μπάνια ή διαδρομές τύπου συγκοινωνίας με τουριστικά λεωφορεία τι στοιχείο εκδίδεται;

#177. Τι παραστατικό εκδίδει ο οδικός μεταφορέας επιβατών για υπηρεσία μεταφοράς επιβατών ομάδας επιβατών και σε ποιόν το παραδίδει;

#178. Σε τι παραστατικό αντιστοιχούν τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών όταν τα λεωφορεία εκτελούν συγκοινωνία;

#179. Τα εισιτήρια που εκδίδονται για μεταφορές επιβατών με λεωφορεία είναι θεωρημένα ή αθεώρητα;

#180. Από τι είδους έντυπα εκδίδονται τα εισιτήρια υπεραστικών λεωφορείων;

#181. Είναι δυνατόν να διατίθενται εισιτήρια μεταφορικών μέσων από τρίτους (πράκτορες);

#182. Πώς γίνεται η καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία;

#183. Πως διακρίνεται η περιουσία της επιχείρησης;

#184. Τι είναι ενεργητική περιουσία;

#185. Τι είναι παθητική περιουσία;

#186. Τι είναι απόσβεση;

#187. Ποιες δαπάνες συναρτώνται με την χιλιομετρική διάνυση;

#188. Με ποια κριτήρια κατατάσονται οι επιτηδευματίες σε κατηγορία τήρησης βιβλίων;

ΣΤ. Πρόσβαση Στην Αγορά

#189. Οι σχολικές μεταφορές διενεργούνται από …

#190. Η χρήση ζωνών ασφαλείας στα λεωφορεία που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές είναι υποχρεωτική …

#191. Τα λεωφορεία Δ.Χ. που πραγματοποιούν σχολικές …

#192. Οι μεταφορές λουομένων διενεργούνται από …

#193. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) εξυπηρετούν …

#194. Ποιοι έχουν το δικαίωμα πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών ;

#195. Ενδιάμενες στάσεις, πέραν της αφετηρίας και του τέρματος τακτικής γραμμής που εξυπηρετείται από ΚΤΕΛ, σε ποια δρομολόγια επιτρέπονται ;

#196. Εγκρίσεις θέσεως σε κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων χορηγούνται …

#197. Τι ισχύει για την απόσυρση των τουριστικών λεωφορείων ;

#198. Τι ισχύει για την απόσυρση των υπεραστικών λεωφορείων Δ.Χ. ;

#199. Τα υπεραστικά λεωφορεία μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους …