Απαντήστε στις ερωτήσεις και πατήστε το κουμπί ΤΕΛΟΣ για να δείτε το αποτέλεσμα.

Results

Α. Στοιχεία Αστικού Δικαίου

#1. Σύμβαση είναι:

#2. Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση σύμβασης είναι:

#3. Η σύμβαση μεταφοράς καταρτίζεται:

#4. Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το αντικείμενό της, διακρίνεται:

#5. Για την κατάρτιση σύμβασης οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων απαιτείται η συμφωνία

#6. Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται διακρίνεται σε:

#7. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης έργου (εργολαβία) που πρέπει να υπάρχουν και στη σύμβαση μεταφοράς;

#8. Ο μεταφορέας χαρακτηρίζεται:

#9. Σύμβαση μεταφοράς στην οποία δεν αναφέρεται το κόμιστρο είναι:

#10. Απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων είναι:

#11. Ποιος είναι ο τύπος της σύμβασης μεταφοράς;

#12. Στην σύμβαση οδικής εμπορευματικής μεταφοράς ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική:

#13. Ποιος εκδίδει το τιμολόγιο – δελτίο αποστολής

#14. Ποιες υποχρεώσεις έχει ο αποστολέας προς το μεταφορέα;

#15. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή του φορτίου;

#16. Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις είναι άκυρη η σύμβαση μεταφοράς;

#17. Πότε είναι άκυρη μια σύμβαση μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων γενικά;

#18. Η άτυπη σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων (προφορική) αποδεικνύεται στο δικαστήριο:

#19. Μια ατομική μεταφορική επιχείρηση με ένα (1) ΦΔΧ ανήκει σε δύο άτομα εξ αδιαιρέτου. Πώς ονομάζεται;

#20. Η φορτωτική αποτελεί συστατικό στοιχείο της σύμβασης μεταφοράς;

#21. Ποιες ευθύνες προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων για τον μεταφορέα;

#22. Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα για τα εμπορεύματα;

#23. Οι λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη είναι:

#24. Πότε απαλλάσσεται ο μεταφορέας από την ευθύνη καταστροφής (μερικής ή ολικής) του φορτίου;

#25. Η συμβατική ευθύνη του μεταφορέα για καταστροφή ή απώλεια του φορτίου παραγράφεται:

#26. Όταν η σύμβαση μεταφοράς είναι προφορική υπάρχει ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση μερικής ή ολικής απώλειας του φορτίου;

#27. Σε περιπτώσεις αβαρίας του φορτίου η 6μηνη παραγραφή της ευθύνης του μεταφορέα δεν ισχύει:

#28. Η καθυστερημένη παράδοση του φορτίου οφείλεται σε παράλειψη το οδηγού. Ποιος ευθύνεται έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη

#29. Η αποζημίωση που θα καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής (μερικής ή ολικής) του φορτίου καλύπτει:

#30. Η συνήθης αποζημίωση που καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής (μερικής ή ολικής) του φορτίου ορίζεται:

#31. Ο αποστολέας επικαλείται ζημιά στο φορτίο από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη ζημιά στο δικαστήριο;

#32. Ο μεταφορέας έχει την ίδια ευθύνη, με άλλους επαγγελματίες, κατά την εκτέλεση του έργου του;

#33. Ποιες είναι οι συνέπειες της ευθύνης του μεταφορέα αν το εμπόρευμα απωλέσθη ή καταστραφεί;

#34. Ποια γεγονότα αποτελούν αντισυμβατική εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς από πλευράς μεταφορέα;

#35. Οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης είναι οι εξής:

#36. Σύνδικος της πτώχευσης μπορεί να διοριστεί:

#37. Οι εργασίες της πτώχευσης περατώνονται με τους ακόλουθους τρόπους:

#38. Ο πτωχεύσας αποκαθίσταται:

#39. Ποιες εταιρείες ονομάζονται προσωπικές;

#40. Ποιες εταιρείες ονομάζονται κεφαλαιουχικές;

#41. Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται:

#42. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ε.Ε. είναι ότι:

#43. Η δημοσιότητα των Ο.Ε. και Ε.Ε. εξασφαλίζεται με:

#44. Ο θάνατος ενός από τους εταίρους της προσωπικής εμπορικής εταιρείας:

#45. Της λύσης της προσωπικής εμπορικής εταιρείας ακολουθεί:

#46. Για τη σύσταση μιας Ε.Π.Ε. απαιτείται:

#47. Μία Ε.Π.Ε. μπορεί να συσταθεί:

#48. Τα όργανα διοίκησης μιας Ε.Π.Ε. είναι τα εξής:

#49. Οι εταίροι των Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ευθύνονται:

#50. Η δημοσιότητα της Ε.Π.Ε. πραγματοποιείται με:

#51. Ο θάνατος ή η κήρυξη ενός από τους εταίρους κεφαλαιουχικής εταιρείας σε δικαστική συμπαράσταση ή σε κατάσταση πτώχευσης:

#52. Για την ίδρυση Α.Ε.:

#53. Ποιας εταιρείας το κεφαλαίο είναι διαιρεμένο σε ίσα μερίδια, τις μετοχές;

#54. Η δημοσιότητα της Α.Ε. πραγματοποιείται με:

#55. Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είναι:

#56. Όργανα διοίκησης της Α.Ε. είναι:

#57. Ο εταίρος μιας Ε.Π.Ε. έχει δικαίωμα από το νόμο να εξέλθει από την εταιρεία:

#58. Οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:

#59. Η εποπτεία στις Α.Ε. ασκείται από:

Γ. Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

#60. Η ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:

#61. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα διακρίνονται:

#62. Οι Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις διακρίνονται σε:

#63. Τα μέλη των Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι:

#64. Τι σκοπό έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις;

#65. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να είναι μέλος:

#66. Η απεργία είναι δικαίωμα των εργαζομένων, κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και ασκείται:

#67. Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε απεργία που κηρύχθηκε νομίμως από τη συνδικαλιστική του οργάνωση είναι:

#68. Η συμμετοχή του εργαζόμενου σε νόμιμη απεργία που κηρύχθηκε από τη συνδικαλιστική του οργάνωση έχει ως συνέπειες:

#69. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Συμβούλιο Εργαζομένων είναι:

#70. Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία της επιχείρησης και του Συμβουλίου εργαζομένων σε θέματα της αρμοδιότητάς του, αρμόδιο όργανο για μεσολαβητική προσπάθεια είναι:

#71. Τα ειδικά θεσμικά όργανα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι:

#72. Ποιος είναι αρμόδιος, σε μια μεταφορική επιχείρηση, για την πρόληψη των κινδύνων στις μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων;

#73. Ασφαλιστικός Φορέας είναι:

#74. Η κοινωνική ασφάλιση είναι:

#75. Ποιες συνέπειες έχει η μη καταβολή, από τον εργοδότη, των ασφαλιστικών εισφορών;

#76. Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει υποχρέωση για τον εργοδότη:

#77. Η ασφαλιστική κάλυψη υγείας γίνεται:

#78. Από την ασφαλιστική σχέση προκύπτει δικαίωμα του εργαζομένου:

#79. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης γήρατος είναι:

#80. Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται:

#81. Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για τους ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. είναι:

#82. Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης για τους ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. είναι:

#83. Για τη σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήματος απαιτείται:

#84. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή εργαζόμενου στον ασφαλιστικό του φορέα;

#85. Βασικά στοιχεία της σύμβασης εργασίας είναι:

#86. Από τη σύμβαση εργασίας προκύπτει:

#87. Η σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας καταρτίζεται:

#88. Από άποψη χρονικής διάρκειας η σύμβαση εργασίας διακρίνεται:

#89. Τα μέρη που συμβάλλονται στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι:

#90. Υποχρεώσεις εργοδότη που προκύπτουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας:

#91. Λόγοι λύσης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι:

#92. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού είναι έγκυρη:

#93. Ο μεταφορέας ή η μεταφορική επιχείρηση έχει υποχρέωση αναγγελίας της πρόσληψης οδηγού:

#94. Οι αποδοχές των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως καθορίζονται:

#95. Ο βασικός μισθός των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως προσαυξάνεται με:

#96. Το επίδομα ειδικών συνθηκών χορηγείται στους οδηγούς:

#97. Επίδομα επικίνδυνης εργασίας χορηγείται στους οδηγούς:

#98. Το νόμιμο ωράριο εργασίας καθορίζεται:

#99. Το Συμβατικό ωράριο εργασίας καθορίζεται:

#100. Οι συμβατικές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων είναι:

#101. Υπέρβαση του νομίμου ωραρίου θεωρείται

Δ. Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου

#102. Η υπηρεσία οδικής εμπορευματικής μεταφοράς επιβαρύνεται με ΦΠΑ και αν ναι με ποιο ποσοστό;

#103. Πότε αποδίδεται ο ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας;

#104. Πότε αποδίδεται ο ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ & Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ;

#105. Ο εισπραττόμενος ΦΠΑ αποδίδεται εις ακέραιων;

#106. Τι πρόστιμο επιβάλλεται σε όσους δεν υποβάλλουν προσωρινή δήλωση ΦΠΑ;

#107. Τι πρόστιμο επιβάλλεται σε όσους υποβάλλουν ανακριβή προσωρινή δήλωση ΦΠΑ;

#108. Τι πρόστιμο επιβάλλεται σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμη προσωρινή δήλωση ΦΠΑ;

#109. Πως υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας ΦΔΧ και τι περίοδο αφορούν

#110. Επιστρέφονται τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση μεταβίβασης ή διακοπής κυκλοφορίας

#111. Αν κυκλοφορήσει όχημα κατά τον τελευταίο μήνα του έτους, τι ποσό τελών κυκλοφορίας καταβάλλεται

#112. Ποια οχήματα επιβαρύνονται με χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας τα Ι.Χ. ή τα Δ.Χ.

#113. Τι είναι ανταποδοτικό τέλος

#114. Τα διόδια για χρήση οδών είναι φόρος ή ανταποδοτικό τέλος

#115. Σε περίπτωση αντικατάστασης φορτηγού ΔΧ καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας για το νέο όχημα

#116. Κατά την μεταβίβαση οχήματος ΔΧ τι φόρος ή τέλος καταβάλλεται

#117. Πότε απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου υπεραξίας ο μεταφορέας πωλώντας αποχαρακτηρισμένο ΦΔΧ

#118. Η αύξηση του μικτού βάρους ΦΔΧ υπόκειται σε χρηματική εισφορά

#119. Καταλογίζονται τέλη κυκλοφορίας στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που έχουν ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας

#120. Οι εταιρίες καταβάλουν φόρο υπεραξίας όταν πωλούν αποχαρακτηρισμένα οχήματα

#121. Υποχρεούται ο επιτηδευματίας να δηλώνει την έναρξη ή την λήξη των εργασιών της επιχείρησής του;

#122. Τι είδους φόρος είναι ο φόρος εισοδήματος και τι είδους ο ΦΠΑ

#123. Πως προσδιορίζεται ο φόρος εισοδήματος φυσικού προσώπου

#124. Πως επιβάλλεται ο φορολογικός συντελεστής για τον καταλογισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

#125. Τι σχέση έχει ο εργοδότης με την φορολογία των μισθωτών

#126. Πότε αποδίδεται στο Δημόσιο ο παρακρατηθείς από τους μισθωτούς φόρος

#127. Πως φορολογείται ο μεμονωμένος μεταφορέας

#128. Πως φορολογούνται οι μεταφορικές επιχειρήσεις

Ε. Εμπορική Και Χρηματοοικονομική Διαχείριση Της Επιχείρησης

#129. Τι είναι η επιταγή;

#130. Είναι η επιταγή μεταβιβάσιμη;

#131. Ποιος δικαιούται να εισπράξει μια επιταγή;

#132. Τι ποινές προβλέπονται στον εκδότη επιταγής χωρίς αντίκρισμα;

#133. Μέχρι πότε μπορεί να εμφανιστεί επιταγή για πληρωμή ώστε ο κάτοχός της να διασφαλίσει την δυνατότητα σφράγισης αν αυτή είναι ακάλυπτη;

#134. Είναι μια δίγραμμη επιταγή μεταβιβάσιμη;

#135. Αν ο κάτοχος επιταγής δεν προβεί σε σφράγιση ακάλυπτης επιταγής τι δικαιώματα χάνει ;

#136. Ποιος χορηγεί στελέχη επιταγών στους εμπόρους;

#137. Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης επιταγής πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στο σώμα της;

#138. Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει κάτοχος μεταχρονολογημένων επιταγών μέσω πιστωτικών φορέων;

#139. Η χρηματοδότηση από Τράπεζα με μεταβίβαση σ’ αυτήν μεταχρονολογημένων επιταγών τι επιβαρύνσεις έχει

#140. Ποια τα κυριότερα αξιόγραφα;

#141. Τι είναι η συναλλαγματική;

#142. Τι σημαίνει προεξόφληση συναλλαγματικής;

#143. Τι κόστος έχει η προεξόφληση συναλλαγματικής από Τράπεζα;

#144. Τι σημαίνει η αναγραφή στην επιταγή πληρώσατε σε διαταγή εμού του ιδίου;

#145. Επιτρέπεται η έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών ;

#146. Μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;

#147. Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing);

#148. Για πόσο χρόνο συνομολογείται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

#149. Πότε καταβάλλεται το μίσθωμα σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

#150. Ποιος εμφανίζεται ως κύριος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος αν αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);

#151. Ποίου προσώπου τα στοιχεία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης;

#152. Τι πρόσθετη παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης;

#153. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα που προβλέπονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης;

#154. Σε τι συνίσταται η πίστωση;

#155. Ποιοι παρέχουν πίστωση και έναντι ποιου ανταλλάγματος;

#156. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πίστωση στο εμπόριο;

#157. Τι μορφές πίστωσης παρέχουν οι Τράπεζες στις επιχειρήσεις;

#158. Πως κατοχυρώνουν οι Τράπεζες την αποπληρωμή των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;

#159. Τι διασφαλίζουν οι Τράπεζες με τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;

#160. Τι αντάλλαγμα λαμβάνει αυτός που παρέχει πίστωση;

#161. Πως έχουν ενημέρωση οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών;

#162. Πως απεικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης λογιστικά;

#163. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες μιας μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

#164. Ποιες χαρακτηρίζονται πάγιες δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

#165. Ποιες χαρακτηρίζονται μεταβλητές δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;

#166. Ποιες δαπάνες παραμένουν σταθερές για δεδομένο χρόνο και δεν επηρεάζονται από την χιλιομετρική διάνυση;

#167. Ποια σχέση συνδέει τις πάγιες δαπάνες με την χιλιομετρική διάνυση;

#168. Ποια τα συνοδευτικά στοιχεία κατά την μεταφορά εμπορευμάτων με Φ.Δ.Χ.;

#169. Ποιο αντίτυπο της φορτωτικής αποτελεί αποδεικτικό δαπάνης και παραδίδεται σ αυτόν που καταβάλει τα κόμιστρα;

#170. Πότε εκδίδεται η φορτωτική;

#171. Σε πόσα τουλάχιστον αντίγραφα εκδίδεται η φορτωτική;

#172. Σε περίπτωση επιστροφής ποσού κομίστρων τι παραστατικό (στοιχείο) εκδίδει ο μεταφορέας;

#173. Πότε εκδίδεται συγκεντρωτική φορτωτική από τον μεταφορέα;

#174. Επιτρέπεται τα Φ.Ι.Χ. να μεταφέρουν αγαθά τρίτων ;

#175. Πότε αρκεί ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς αντί δελτίου αποστολής σε μεταφορές αγαθών;

#176. Ποιος θεωρείται μεταφορέας κατά τον Κ.Β.Σ.

#177. Τι θεωρείται μεταφορικό γραφείο κατά τον Κ.Β.Σ.;

#178. Πώς καθορίζεται το κόμιστρο για διενεργούμενες με ΦΔΧ οχήματα, εθνικές οδικές μεταφορές;

#179. Πώς τιμωρείται η είσπραξη ή καταβολή κομίστρου ανώτερου του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ καθορισμού κομίστρου;

#180. Πώς τιμωρείται η είσπραξη ή καταβολή κομίστρου κατώτερου του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ καθορισμού κομίστρου;

#181. Ποίου τονάζ αυτοκίνητα αφορούν οι ΚΥΑ περί καθορισμού κομίστρου;

#182. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των ΚΥΑ καθορισμού κομίστρων όταν το όχημα μεταφέρεται με πλοίο;

#183. Περιλαμβάνουν τα κόμιστρα που προβλέπονται από τις ΚΥΑ έξοδα φόρτωσης, εκφόρτωσης, συσκευασίας, αποθήκευσης, περισυλλογής, φύλαξης και αποζημίωσης διαμεταφορέα;

#184. Ποιος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ;

#185. Ποιες οι κατηγορίες βιβλίων που προβλέπει ο ΚΒΣ;

#186. Τι κατηγορίας βιβλία τουλάχιστον τηρεί ο οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων (εκμεταλλευτής αυτοκινήτου ΔΧ);

#187. Τι κατηγορίας βιβλία τηρεί η μεταφορική επιχείρηση νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΜΕ ΕΠΕ;

#188. Πότε ενημερώνονται τα φορολογικά βιβλία Β΄ κατηγορίας;

#189. Πώς γίνεται η καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία;

#190. Πού θεωρεί τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο μεταφορέας;

#191. ΣΤ. Πρόσβαση Στην Αγορά

#192. Ποια η διαφορά μεταξύ του έργου που εκτελεί ένα φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) και του έργου που εκτελεί ένα φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ);

#193. Η μεταβίβαση κατόπιν αγοράς ενός φορτηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου συντελείται:

#194. Ποιο στοιχείο αναγράφεται επί της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτων και δείχνει αποκλειστικά τη νομιμότητα κυκλοφορίας τους κατόπιν απογραφής;

#195. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) φορτηγού αυτοκινήτου …

#196. Κατά την αφαίρεση της κατοχής φορτηγού αυτοκινήτου που κυκλοφορεί ως δημόσιας χρήσης από τον πωλητή, ο οποίος είχε παρακρατήσει την κυριότητα, τι από τα παρακάτω συμβαίνει;

#197. Κατά την μεταβίβαση φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτου με πράξη εν ζωή, η άδεια κυκλοφορίας του ακυρώνεται μετά την πάροδο από την ημέρα της μεταβίβασης…

#198. Κατόπιν μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου (μόνο του οχήματος), που κυκλοφορούσε ως δημόσιας χρήσης, ο αγοραστής μπορεί να το θέσει σε κυκλοφορία …

#199. Η απόκτηση φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτου λόγω κληρονομιάς και η διατήρησή του σε κυκλοφορία πέραν του έτους …